Click a link below to list relevant content

Birds (1) Books (2) Cishona (1) Dialects (45) Dictionary (231) Ebira (1) English (44) Environment (2) Fiction (3) Folklore (1) Games (1) Geography (4) Grammar (2) History (2) Idioms (40) Information Technology (3) Isixhosa (1) Isizulu (4) Language (93) Lyrics (3) Machangana (2) Men (1) Music (3) Names (4) Nature (2) Nigeria (1) Nigerian (1) People (44) Phrase (3) Places (6) Poetry (5) Pretoria Sotho (2) Proverbs (21) Quotes (2) Sayings (44) Sekgatla (3) Sepedi (8) Sepitori (3) Sesotho (6) Sesotho sa Leboa (9) Setswana (7) Shona (1) Siswati (1) Translations (48) Tshivenda (4) Vacopi (2) Vandzawu (2) Varhonga (2) Vatshwa (2) Vatsonga (2) West Africa (1) Xicopi (1) Xihlengwe (2) Xirhonga (1) Xitsonga (302)

Sunday, June 8, 2014

Shona vs Tsonga vs EnglishShona TsongaEnglish
KuchataKu cata/chada/chataTo marry
KuchemaKu cemaTo wail
KucheraKu celaTo dig
KuchekaKu xekaTo cut
Kudherera Ku delelaTo be insubordinate
Kudya Ku dya To eat
Kuenda Ku endzaTo go on a trip
Kufa Ku faTo die
Kufanana Ku fana/ ku fananaTo be alike
KufambaKu fambaTo walk
KugochaKu oxaTo roast
Kugera Ku kera To cut hair
Kuimba Ku yimbelelaTo sing
Kukara Ku kala To be scarce
Kukotama Ku korhamaTo bend
Kukura Ku kula To grow in age
Kunanaira Ku nanayila To be slow
KunyanyaKu nyanaTo overdo
KuomaKu omaTo be dry
Kuonda Ku ondzaTo be slim
Kupenga Ku pengaTo be MAD
KupfumaKu fumaTo be rich
Kururama Ku lulamaTo be upright
KurimaKu rimaTo plough
KurevaKu levaTo be provocative
Kuringana Ku ringana Be equal/fitting
Kuroya Ku loya To bewitch
Kuruma Ku lumaTo bite
KurwaKu lwa To fight
Kusara Ku sala To stay
Kusunga Ku sunga To tie
Kushuva Ku xuva To miss someone
Kutakura Ku tlakula To carry/pick
Kutumbuka Ku rhumbuka To blossom
Kuva Ku va To be
Kuvenga Ku venga To hate
Kuwa Ku wa To fall
Kuwisa Ku wisa To drop
Kuwuya Ku vuya To come back


- Teleti Khosa
28 April 2014


3 comments: